Jaarverslagen & geïntegreerde verslaglegging

Een jaarverslag wordt (gelukkig) al lang niet meer beschouwd als louter een financieel document. De waarde van het document stijgt met name door het verbreden en verdiepen van de context. Dit beperkt zich niet alleen tot een beschrijving van de activiteiten die hebben geleid tot de resultaten van het betreffende boekjaar, maar duidt ook de (strategische) kaders waarbinnen deze activiteiten zijn ontplooid: waaróm hebben we dit gedaan en wat gaan we in de toekomst (anders) doen?

Geïntegreerde verslaggeving

Geïntegreerde verslaggeving (integrated reporting) richt zich op deze betekenisvolle context. Door een relatie te leggen tussen enerzijds de financiële resultaten en anderzijds de drijfveren, visie, strategie, marktontwikkelingen, impact op de economie en de leefomgeving (sociaal en milieu) en de kansen en risico’s die hiermee gepaard gaan, ontstaat een samenhangend beeld op basis waarvan belanghebbenden het waardecreërend vermogen van een organisatie beter kunnen inschatten.

Mijn diensten

Je kan bij mij terecht voor advies en een concreet plan van aanpak. Ook kan ik het hele project uit handen nemen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om deeltrajecten aan mij uit te besteden. En hebben jullie ad-hoc hulp nodig, schroom dan niet om contact met me op te nemen. Ik zorg er graag voor dat jullie je kunnen concentreren op de essentie.

  • Advies (quick scan met verbeterpunten, plan van aanpak, coaching)
  • Projectmanagement (advies, coördinatie, bewaken van boodschap, planning en budget, etc)
  • Deeltrajecten (opstellen redactieplan, tekstschrijven, (eind)redactie, workshops)