Ondernemingen verwarren geïntegreerde verslaggeving met MVO-verslaggeving volgens AFM

Jaarlijks rapporteert de AFM de relevante (voorlopige) bevindingen uit de onderzoeken naar de financiële verslaggeving en de belangrijkste bevindingen van de in 2015 uitgevoerde themaonderzoeken. Dit geeft ondernemingen en accountants de gelegenheid deze bevindingen tijdig te betrekken bij het opstellen en controleren van toekomstige financiële verslaggeving.  De AFM heeft in 2015 ten aanzien van geïntegreerde verslaggeving een verkennend onderzoek uitgevoerd bij beursgenoteerde ondernemingen die onderdeel zijn van de AEX- en AMX-index. Dit onderzoek heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de toepassing van in belang toenemende geïntegreerde verslaggeving.

Aan de basis van geïntegreerde verslaggeving ligt het concept van geïntegreerd denken. Met geïntegreerd denken legt de onderneming een relatie tussen de strategie, economische context, milieu, sociale omgeving, risico’s en kansen. Dat heeft tot doel waarde te creëren op (middel)lange termijn. Geïntegreerde verslaggeving is daarom meer dan alleen het uitbrengen van een verslag met financiële en niet-financiële informatie (duurzaamheidsinformatie). Uit het verkennend onderzoek komt het beeld naar voren dat verschillende ondernemingen geïntegreerde verslaggeving verwarren met duurzaamheidsverslaggeving. Geïntegreerde verslaggeving wordt door hen gezien als de combinatie van financiële verslaggeving met informatie over duurzaamheid c.q. maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Dit is naar de mening van de AFM een onvolledige toepassing van het concept van geïntegreerde verslaggeving. Evenmin is geïntegreerde verslaggeving een vervanging van duurzaamheidsverslaggeving.

Het raamwerk van de IIRC biedt houvast bij de toepassing van geïntegreerde verslaggeving. Ondernemingen kunnen aansluiting zoeken bij de diverse netwerkgroepen voor financiële en niet-financiële ondernemingen die door de IIRC zijn opgericht. Deze netwerkgroepen zijn gericht op uitwisseling van ervaringen en kennis over de praktische toepassing van geïntegreerde verslaggeving. Verder heeft de IIRC een database met geïntegreerde verslagen die door ondernemingen ter inspiratie geraadpleegd kan worden.

Beleggers en analisten

Geïntegreerde verslaggeving stelt beleggers in staat investeringsbeslissingen met een grotere mate van vertrouwen en op basis van afwegingen met een breder inzicht in lange termijn belangen te nemen. Geïntegreerde verslaggeving presenteert een meer samenhangend beeld van een onderneming door uitsluitend materiële en relevante informatie te presenteren die van belang is om het waardecreërend vermogen van een onderneming in te schatten. Maar voordat geïntegreerde verslaggeving gemeengoed wordt, is het nodig dat beleggers en analisten ook de potentie hiervan (h)erkennen en aan ondernemingen vragen deze informatie te verstrekken. De antwoorden uit het verkennend onderzoek bevestigen dit. Tegelijkertijd hebben de grootste 4 Het framework van de IIRC is principles-based en bedoeld als basis voor ondernemingen hier zelf specifiek invulling aan te geven in lijn met het gedachtegoed rondom geïntegreerde verslaggeving. 13 institutionele beleggers recent aangegeven andere criteria dan puur financiële veel nadrukkelijker te betrekken in hun beleggingsbeslissingen en hun portefeuilles aan te passen. Hierdoor ontstaat naar verwachting meer behoefte bij ondernemingen, medewerkers en klanten de stap richting geïntegreerde verslaggeving te zetten. De AFM roept ondernemers, beleggers en analisten op met elkaar in dialoog te gaan over geïntegreerde verslaggeving en onderlinge verwachtingen daarbij.

Bron: www.duurzaamheidsverslag.nl en AFM